ENGLISH

Tuyển sinh 2017, các ngành: Công tác xã hội; Tâm lý học giáo dục; Quản lý Giáo dục

Thí sinh có thể xem thông tin tuyển sinh  năm 2017 các ngành: Công tác xã hội; Tâm lý học giáo dục; Quản lý giáo dục tại file PDF /sites/default/files/THONG%20TIN%20TUYEN%20SINH%202017.pdf