ENGLISH

Hệ chính quy

        HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

  Khoa Tâm lý‎ - Giáo dục & Công tác hội (TL-GD & CTXH) tiền thân bộ môn TLGD trực thuộc Ban Giám Hiệu. Trải qua chặng đường dài xây dựng phát triển, năm 2005 theo quyết định số 502/2005/QĐ-TCCB, ngày 25/07/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn Khoa, chính thức được thành lập.

        Hiệnnay, khoa TL-GD&đang đảm nhận đào tạo các ngành cử nhân Tâm học‎ giáo dục, Cử nhân Công tác hội , cử nhân Quản giáo dục Cao học Quản giáo dục. Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Tâm ‎học, Giáo dục học hội học cho các Khoa khác các loại hình đào tạo của trường Đại học Quy Nhơn.

         Tổng số Sinh viên chính quyhiện nay : 1608

khoatlgdctxh gửi vào T4, 05/11/2016 - 03:29
Khoa Tâm lý‎ - Giáo dục & Công tác xã hội (TL-GD & CTXH) tiền thân là bộ môn TLGD trực thuộc Ban Giám